Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DASTAN

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 2. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy Dastan
 3. Stronie internetowej Sklepu – rozumie się przez to stronę internetową pod adresem internetowym www.dastan.pl
 4. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin;
 5. Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Dastan Grzegorz Staniaszek, prowadzącą sklep internetowy Dastan;
 6. Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

§ 2. Określenie Sprzedawcy

 1. Sklep DASTAN prowadzony jest pod adresem internetowym www.dastan.pl 
 2. Sklep prowadzony jest przez Grzegorza Staniaszka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dastan z siedzibą w Tuszynie przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 38, NIP 7710001018, REGON 004710738, wpisaną do Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Adres do korespondencji Sprzedawcy – Sklep Online Dastan ul. ks. Piotra Ściegiennego 38, 95-080 Tuszyn.

 

§ 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Za pośrednictwem sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż odzieży i galanterii męskiej.

 

§ 4. Warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną

 1. W celu poprawnego korzystania z systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca przy prowadzeniu Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
 2. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, lub
 3. Mozilla Firefox w wersji 13.0 lub nowszej, lub 
 4. Opera w wersji 10 lub nowszej, lub
 5. Chrome w wersji 10 lub nowszej,
 6. włączona obsługa apletów JavaScript i cookies,
 7. akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, w przypadku, gdy Sklep poprosi o ich instalację,
 8. sugerowana rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 9. Kupujący zobowiązany jest do niedostarczania Sprzedawcy treści bezprawnych.

 

§ 5. Warunki zawierania umów

 1. Do zawarcia umowy dochodzi po spełnieniu następujących warunków:
 • zaakceptowaniu przez Kupującego treści Regulaminu;
 • złożeniu przez Kupującego zamówienia;
 1. Kupujący może złożyć zamówienie dokonując rejestracji i logowania lub z pominięciem procedury rejestracji 
 2. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu oraz dokonania aktywacji konta, poprzez wejście na link wysyłany na adres mailowy klienta
 3. Informacje podawane przez Kupującego, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z  prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie internetowym.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawdo do kontaktu w celu uzupełnienia lub weryfikacji danych Kupującego (drogą telefoniczną lub mailową).
 5. Jeżeli w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia z jedną z opcji płatności określonych w § 8 pkt 1 – 3 Sprzedawca nie otrzyma od Kupującego całości ceny, zamówienie zostaje anulowane, a umowę uważa się za niezawartą. 

 

§ 6. Warunki rozwiązywania umów

 1. Konsument, który zawarł umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zastrzeżeniem ust. 2 – 4, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć wypełniając formularz zwrotu/wymiany dostępny na stronie internetowej Sklepu i wysyłając go na adres: sklep.online@dastan.pl.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia przez Kupującego towaru w posiadanie.
 7. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7. Sposób składania zamówienia

 1. Sklep przyjmuje zamówienia przez stronę internetową Sklepu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok z wyjątkiem okresowych przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie sklepu internetowego
 3. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 zamówienia realizowane są niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia zamówienia.
 5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 6. Na stronie internetowej Sklepu zamieszczone będą informacje o chwilowej niedostępności niektórych produktów. W przypadku tych produktów Sprzedawca umożliwia Kupującemu złożenie zapytania o dostępność.

 

§ 8. Warunki płatności

Po złożeniu zamówienia Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności spośród następujących opcji:

 1. płatność z góry przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski SA o numerze: 26105014611000002260167552
 2. płatność z góry e-przelewem za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, 
 3. kartą płatniczą,
 4. płatność przy odbiorze gotówką do rąk kuriera.

 

§ 9. Ceny i rabaty

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto wyrażonymi w PLN.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu nie obejmują kosztów dostawy zamówionego towaru do Kupującego. 
 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący.
 4. Koszt dostawy uzależniony jest wybranego sposobu płatności. Koszt dostawy określa Cennik Dostawy dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 

§ 10. Dowód zakupu

 1. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. 
 2. W przypadku chęci zmiany dowodu zakupu z paragonu fiskalnego na fakturę VAT informujemy, że faktury VAT wystawiamy nie później niż 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. 

 

§ 11. Opis i zdjęcia produktów

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu przedstawiają rzeczywisty wygląd produktów, natomiast ich kolor może się nieznacznie różnić w zależności od ustawień monitora.

 

§ 12. Warunki dostawy i odbioru osobistego

 1. Przesyłka przy przedpłacie na konto wysyłana jest w dni robocze, w ciągu 72 godzin po zaksięgowaniu wpłaty.
 2. Przesyłka pobraniowa wysyłana jest w dni robocze w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia. 

 

§ 13.  Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 3. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
  w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj
  i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 9. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10.
 12. W terminach określonych w ust. 11 Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się
  z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 13. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień
  z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 14. Ustęp 13 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Kupującemu, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 15. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 16. W celu zgłoszenia wady towar należy przesłać na adres do korespondencji Sprzedawcy wraz z opisem uszkodzenia lub wady, czasu jego powstania, wskazaniem czego Kupujący domaga się oraz danymi kontaktowymi Kupującego (imię, nazwisko, adres, ewentualnie również numer telefonu i adres e-mail). 

 

§ 14. Wymiana towaru

 1. Zakupiony towar Kupujący może wymienić na inny w ciągu 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Koszty związane z wysyłką wymienianego towaru ponosi Kupujący.
 2. Wymiana powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 3. W celu wymiany zakupionego towaru należy wypełnić i odesłać formularz zwrotu/wymiany na adres sklep.online@dastan.pl lub przesłać jednoznaczne oświadczenie z imieniem, nazwiskiem oraz numerem zamówienia wraz z opisem produktu, na jaki Kupujący chciałby wymienić zakupiony towar, a po otrzymaniu wiadomości zwrotnej, iż opisany produkt jest dostępny, przesłać zakupiony towar na adres korespondencyjny Sklepu wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT).
 1. Jeżeli zakupiony towar jest tańszy niż produkt, na który ma być wymieniony wymiana zostanie dokonana po zaksięgowaniu wpłaty różnicy w cenie.
 2. Jeżeli zakupiony towar jest droższy niż produkt, na który ma być wymieniony Sprzedawca niezwłocznie po dostarczeniu mu zakupionego towaru dokona zwrotu różnicy w cenie.

 

§ 15. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 2. Informacje określone w ust. 1 Sprzedawca przekazuje na żądanie Kupującego, przy wykorzystaniu mechanizmu przekazania informacji wybranego przez Sprzedawcę.

 

§ 16. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest DASTAN Grzegorz Staniaszek, ul. Ks. Piotra Ściegiennego 38, 95-080, Tuszyn, NIP 7311894150, tel. +48 42 614 43 26, e-mail: kontakt@dastan.pl .
 2. Dane będą przetwarzane w celach:
  1. rejestracji konta w sklepie internetowym DASTAN na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych – dane będą przetwarzane do czasu wyrejestrowania konta. 
  2. rozsyłania treści w ramach newslettera za pośrednictwem e-maila lub smsa, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych wyrażonej przez podanie danych – dane będą przetwarzane do czasu wypisania z newslettera. 
  3.  realizacji zakupów w sklepie internetowym DASTAN na podstawie umowy wynikającej z dokonania zakupu – dane będą przetwarzane przez 5 lat od dokonania zakupu.
 1. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym zapewniającym platformę sklepu internetowego oraz podmiotom obsługującym pocztę elektroniczną.
  Osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa dostępu i aktualizacji podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z realizowanym celem nie jest związane profilowanie.

 

 

*) za szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną uznaje się zatem:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywane drogą elektroniczną;
 2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, ale nawet w najmniej poważnym przypadku są marnotrawstwem pamięci RAM, CPU i miejsca na twardym dysku (więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware );
 3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania; e-mail worm jest niszczącym atakiem przeciwko sieci, polegającym na zebraniu wszystkich adresów e-mail znajdujących się w lokalnym programie (na przykład w MS Outlook) i wysłaniu na nie setek e-maili zawierających robaka w niewidocznym załączniku;
 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
 5. możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł) – w kontekście informatycznym phishing oznacza technikę łamania zabezpieczeń (cracking), używaną do pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne;
 6. piractwo – termin używany przez piratów komputerowych do określenia oprogramowania, z którego zdjęto zabezpieczenie przed kopiowaniem i które udostępniono w Internecie, skąd może być pobrane (por. szerzej opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Strategia na rzecz bezpiecznego społeczeństwa informacyjnego – Dialog, partnerstwo i przejmowanie inicjatywy” i wskazane tam dokumenty);
 7. sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (por. pkt 15 preambuły do dyrektywy o handlu elektronicznym: „Poufność porozumiewania się zapewniona jest przez art. 5 dyrektywy 97/66/WE (obecnie dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej); zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą zakazać wszystkich rodzajów niedozwolonego podsłuchu lub nadzorowania takiego porozumiewania się przez osoby inne niż nadawcy i odbiorcy, z wyjątkiem przypadków, gdy taka działalność jest prawnie dozwolona; szerzej: przepisy dyrektywy 2002/58/WE, zob. też: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware oraz artykuły powiązane, między innymi http://pl.wikipedia.org/wiki/Sniffer ;
 8. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie w rozumieniu dyrektywy 98/84/WE;
 9. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia (szerzej na przykład: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptografia ;
 10. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej, a występujace pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit,keylogger, dialer, hoax (więcej między innymi na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Malware). 
pixel